ยินดีต้อนรับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ weblog ของครูสุวรรดี ช่างเขียน ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

SCIENCE CAMP 2552หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้กำหนดจุดมุ่งหมาย ให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด โดยให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าวมีหลายวิธี ซึ่งกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วยฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและได้พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง อดทน เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ กระบวนการคิดและประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติจริง
๓. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาระดับสูง
๔. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และรู้จักเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกห้องเรียน
๕. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน ๑๒๐ คน

ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวม ๓ วัน ๒ คืน

สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์
บ้านกร่างแคมป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ผลการดำเนินกิจกรรม
๑. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรม บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. สำรวจสถานที่จัดค่าย/สถานที่ศึกษาดูงาน ติดต่อประสานงานกับวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ บางท่าน ตัวแทน รายละเอียดดังคำสั่งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ที่ ๑๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
๖. ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยนำนักเรียนทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ช่วงเช้า) และนำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ บ้านกร่างแคมป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๗๕๗.๐๐ บาท ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินการจากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (งบประมาณส่วนเกินเรียกเก็บจากนักเรียนส่วนหนึ่ง และมีผู้สนับสนุนส่วนหนึ่ง)

ผลการประเมิน
จากผลการประเมิน แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๒ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นรวมอยู่ในระดับ "มาก" ( = ๓.๘๐, S.D. =๐.๘๐) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว พบว่า มีค่าน้อยกว่า ๑ แสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน

ปัญหาและอุปสรรค
๑. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเป็นวันเปิดเรียน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
๒. วิทยากรไม่มีความพร้อม และขาดประสบการณ์
๓. ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
๔. นักเรียนระดับชั้น ม.๖ เป็นนักเรียนกลุ่มเดิมซึ่งเคยผ่านการเข้าค่ายฯมาแล้วเมื่อปีก่อน ทำให้ไม่เร้าความสนใจ เนื่องจากบางกิจกรรมเคยทำมาแล้ว

ข้อเสนอแนะ
๑. ระยะเวลาในการจัดค่ายควรเป็นช่วงวันหยุด หรือปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
๒. ในการสำรวจค่าย ควรดูสถานที่จัดค่ายจริงอย่างละเอียด และพูดคุยกับทีมวิทยากร
๓. ควรหาผู้สนับสนุนการจัดค่ายก่อนการเข้าค่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง
๔. สถานที่จัดค่าย ควรสับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ๆ และเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน

4 ความคิดเห็น:

 1. สวยงามมากเลยคะคุณนายสุวรรดีช่างเขียน

  ตอบลบ
 2. พี่สุชอบพื้นหลังสีนี้หรือป่าวคะหรือชอบสีอะไรบอกด้วยเด้อเดียวจะทำให้

  ตอบลบ
 3. ปีการศึกษาที่2553จะมีค่ายวิทย์แบบนี้อีกมั๊ยคะ

  ตอบลบ
 4. ผ้าขาวบอง ผ้าข้าวบอง ผ้าขาวบอง เฮ้ยยยยยย

  ตอบลบ